apkimšti

apkim̃šti, àpkemša, apkim̃šo tr. 1. aplinkui ko kimšti, murdyti: Onutė baltu rankšluosčiu apkimšo senolaitės (mirusios, grabe) burną Žem. | refl.: Apsikemšu popieriais ir einu Kdn. 2. murdant kuo apkloti, apdengti: Apkim̃šk kūtę šiaudais J. Reikia gerai bulvinės duobės viršų apkim̃št, kad vidun nepripustytų Ds. | refl. SD204, KI212. 3. refl. prk. apsikrauti kuo: Darbais apsikimšę esame – niekad jie nesibaigia KzR. Tai tiesa, jog apsikimšo turtais, ale plėšdamas nuo ubagų, apgaudinėdamas lygius sau P. 4. apspausti, niekam nerodyti: Apkimšę laiko ir sulaiko senos gadynės daiktus Nt. 5. refl. storai, šiltai apsidaryti: Dar par anksti žiemiškai apsikim̃št Skr. Apsirėdęs, apsikim̃šęs, dėl to jam nė nešalta Šmk. Taip apsikim̃šęs, vis negali paeit Vdk. 6. refl. prisigrūsti: Apsikimšę visur tų žmonių Gs. 7. refl. persivalgyti: Apsìkemša [vaikai] tų žirnių, tai paskui pilvus sopa Rdm. Apskemši kap kiaulė Ad. Vaikai apsikimšo košės Lp. Kas jį myli, neužsileja gėrimu, nopsikemša valgymu SEI24.
◊ šìrdį apkim̃šęs prisivertęs: Apkim̃šęs šìrdį būk, kentėk Šts.
\ kimšti; apkimšti; atkimšti; įkimšti; iškimšti; nukimšti; pakimšti; perkimšti; prakimšti; prikimšti; sukimšti; užkimšti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apgrūsti — 3 apgrūsti tr. 1. aptrinti: Biškį miežius putrai apgrūsk J. Apgrūdo avižas ir paliko, dabar man reikės baigti grūsti Kp. 2. aptrypti, apimti, apdaužyti: Kelias (sniego) apgrūstas – eit kažne kap gerai Lp. Dar jūs vežimą aptrankykit, apgrūskit (po …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apibakoti — apibãkoti tr. apkimšti: Aplinkuo keliais apejau, apibãkojau Slnt. bakoti; apibakoti; atbakoti; įbakoti; išbakoti; nubakoti; parbakoti; prabakoti; pribakoti; subakoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkamšyti — iter. apkimšti. 1. K apmurdyti: Žiemai reikia langus apkamšyti, kad šaltis nelįstų į vidų rš. Apkamšyk visus langus ir sienas pakulomis, kad nepūstum vėjis stubon J. | Čia pagalvį pataisys, paklode apkamšys P.Cvir. Apkamšyk man kojas rš. Aš tave… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmurdyti — apmùrdyti tr. 1. Als aplinkui apspaudyti, apkimšti, apgrūsti: Apmùrdėm kūtę su tokiais gerais šiaudeliais Krš. 2. su vargu įkišti, įgrūsti: Apvažinėjo, apmùrdė [sėklą] į purvyną – kas ten augs Krš. 3. Šts apniurkyti, aplamdyti: Mūsų šuo žąsis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkimšti — atkim̃šti, àtkemša, atkim̃šo tr. ištraukti kamštį; ištraukiant kamštį, atidaryti, atkišti: Atkimšk pusbonkį Ds. Kaip atkimšo alų, tai net palubėn ištyško Ds. Dėkui, miela šeiminyke, až bačkelę šitą, kai išgersma, išragausma, atkimši ir kitą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškimšti — iškim̃šti, ìškemša, iškim̃šo tr. 1. iškrauti: Per dieną dešimt vežimų iškimšaũ Skr. Nė vežimo nėr kam iškimšt Žem. Kad ir šventė, ale reiks iškim̃šti vežimą ant galo Vdk. Iškimšo jisai pusę kufarėlio pinigų LB203. 2. prikišti, primurdyti ko ką …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kimšti — kim̃šti, kem̃ša, o ( ė) tr. 1. R, K kišti, murdyti, grūsti; sprausti: Sūnus kem̃ša šieną daržinėn J. Regzčiai šienui kim̃šti J. Lapinas ėmė kimšti pypkę tabako V.Krėv. Kem̃ša ana jam (vaikui) i kem̃ša OG283. Kad jau viena kojinė pilna [pinigų],… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukimšti — nukim̃šti, nùkemša, nukim̃šo tr. 1. numurdyti, nugrūsti kur tolyn: Aš nukimšaũ šieną į pastogės, į paliepės J. 2. prikimšti: Saikas geras nuokimštas, nukrėstas ir su kaupu bus duotas ant jūsų prieglobsčio BPII245. 3. žr. iškimšti 4: Te nukimšo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakimšti — pakim̃šti, pàkemša, pakim̃šo tr. 1. pamurdyti: Jis duoną pakimšdamas, pamurdydamas valgo J. Pakimšk gerai, tai visos vilnos šiton kašėn pareis Ds. 2. refl. tr. pakišti, pamurdyti po apačia: Skudurą pasikimšęs sėdi Skr. 3. Grv palaidoti. kimšti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perkimšti — tr. 1. murdyti, grūsti per ką nors: Rodos, geistinu dalyku būtų, idant stengtumės perkimšti per gimnaziją kuo daugiausia lietuvių V.Kudir. 2. per daug kimšti, perpildyti: Neperkimšk tūlimoms skanskonėms ir neryk godžiai CII623. 3. visą laiką… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.